OS SOCIALISTAS DE FERROL LEVARÁN A PLENO UNHA INICIATIVA PARA A BLINDAXE DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE DAS MULLERES, FEMINISMO E PROTECCIÓN VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO

(15.01.19)
Na maña de hoxe na nosa Casa de Pobo, en rolda de prensa ofrecida pola Secretaria Xeral e Voceira do Grupo Municipal Socialista, Beatriz Sestayo Doce e a Secretaria de Igualdade da Executiva Local, Paloma Rodríguez Vázquez presentaron unha moción que será elevada ao Pleno para a blindaxe das políticas de igualdade das mulleres, o feminismo e a protección das vítimas de violencia de xénero.
Na roda de prensa manifestamos o noso apoio ás mobilización en defensa das políticas de Igualdade e loita contra a violencia de xénero, ante o ataque dun Partido Política de dereitas aos dereitos acadados da man do PSOE, como a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e chamamos a participación á concentración das Plataformas feministas co lema “Ni un paso atrás” que terá lugar hoxe ás 20:00h na Praza da Constitución.
O texto da moción que se elevará  para o seu debate no Pleno Ordinario de fin de mes no Concello de Ferrol é o seguinte:
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE DAS MULLERES, O FEMINISMO E A PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

O Grupo Municipal dos Socialistas de Ferrol de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN sobre a política do Goberno galego en relación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A aprobación polo pleno do Congreso dos Deputados da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero supuxo un revulsivo, en todos os seus aspectos, das políticas da violencia contra e sobre as mulleres, polo feito de selo, consolidándose, á súa entrada en vigor, como modelo internacional.

De feito, España recibiu en Xenebra unha das mencións de honra do Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mulleres, World Future Council e a Unión Interparlamentaria conceden ás mellores leis e políticas do mundo que persigan pór fin á violencia exercida contra as mulleres e as nenas, unha violencia que cualifican como unha das formas máis xeneralizadas de abuso contra os dereitos humanos.

A mencionada lei integral e a Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, son os dous instrumentos legais cos que nos dotamos para loitar contra a violencia machista que atenaza a liberdade e a seguridade das mulleres.

O 15 de novembro de 2016, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou, por unanimidade, unha Proposición non de lei pola que se instaba ao Goberno a promover a subscrición dun Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero, polo Goberno da Nación, as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios e Provincias, que siga impulsando políticas para a erradicación da violencia sobre as mulleres como unha verdadeira política de Estado. O Congreso, na súa sesión plenaria do 28 de setembro de 2017, aprobou, sen ningún voto en contra, o Informe da Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

Pola súa banda, a Comisión de Igualdade do Senado decidiu, o 21 de decembro de 2016, a creación dun Relatorio que estudase e avaliase, en materia de Violencia de Xénero, os aspectos de prevención, protección e reparación das vítimas, analizase a estratexia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e examinase a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro. O 13 de setembro de 2017, o Pleno do Senado aprobou, por unanimidade, o Informe do Relatorio de Estudo para a elaboración de estratexias contra a violencia de xénero.

Os informes de Congreso e Senado conteñen un conxunto de propostas para previr e combater a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica, e para mellorar na resposta que, desde as Institucións, proporciónase ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos menores ou aos menores baixo a súa garda, tutela ou acollemento.

Contamos, por tanto, cun gran acordo político e social, que recolle o compromiso da sociedade na loita contra a violencia de xénero, que deixou de ser un asunto privado para converterse nunha cuestión de estado. Un pacto necesario ante os datos arrepiantes sobre a violencia que soportan as mulleres polo feito de selo e da que tamén se ven afectados os seus fillos e fillas.

Unha das medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero expón a necesidade de adoptar as modificacións legais oportunas para que a Administración local poida levar a cabo actuacións na promoción da igualdade entre homes e mulleres, así como contra a violencia de xénero, xa que se trata da administración máis próxima á cidadanía e, polo tanto, ás vítimas. Neste sentido, exponse que estas cuestións deben formar parte do catálogo de materias recollido como de competencia propia dos municipios no artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Por tanto, era imprescindible a modificación da Lei 7/1985, de 2 de abril, para permitir o desenvolvemento de políticas contra a violencia de xénero. Esta reforma foi levada a cabo polo Real Decreto-lei 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Segundo a última macroenquisa sobre a violencia de xénero realizada polo Ministerio de Sanidade e Igualdade:

– O 12,5% das mulleres maiores de 16 anos sufriron violencia de xénero algunha vez na súa vida, o que en termos absolutos supoñen 2,5 millóns de mulleres en España.

– O 2,7% das mulleres maiores de 16 anos sufriron violencia no último ano.

– O 64% dos fillos e fillas das vítimas presenciaron os episodios de violencia.

– Pero, soamente o 28,6% presentou denuncia.

A pesar destes datos demoledores que explican por si sós a necesidade de políticas específicas, tamén hai outros que van indicando os cambios que se están producindo, entre eles:

– O 77,6% conseguiron saír da violencia de xénero.

– O 45% acudiron a algún servizo de axuda médica, social ou legal.

Con todo, a pesar da utilidade e do recoñecemento internacional recibido pola lei integral, do importante proceso de toma de conciencia social que se produciu no noso país sobre a gravidade da violencia contra as mulleres e o gran obstáculo que isto supón para a convivencia democrática, a pesar de todo iso, hoxe, algunhas forzas políticas expoñen unha demolición de toda a estrutura de prevención, atención e protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e para iso contan coa complicidade de partidos políticos dispostos a laminar o dereito das mulleres a unha vida libre de violencia; coma se 976 mulleres asasinadas desde que temos datos, e unha media de 150.000 denuncias anuais por malos tratos non fosen razóns suficientes para rexeitar e illar a quen sen andrómenas fan do machismo a súa bandeira política.

O compromiso das forzas políticas coa democracia e o estado de dereito esixe un compromiso coa vida e coa liberdade das mulleres, un compromiso firme en prol dunha política sostida para erradicar a violencia de xénero. Non podemos, non debemos pór en perigo o presente e futuro das mulleres e dos seus fillos e fillas.

Así o esixe a sociedade, e en particular, as organizacións de mulleres que saben que nesta materia só se conseguen avances se hai un compromiso de todas as forzas políticas e sociais para colocar na axenda política a loita contra todas as formas de violencia contra as mulleres.

Por todas estas razóns, faise necesario redobrar os esforzos contra a violencia de xénero, mantela como prioridade política e democrática, illar aos violentos e a quen lles dan cobertura política, e esixir que se reforce o sistema de protección para as mulleres vítimas e se desenvolvan todos os recursos e medidas que se contemplan no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.

Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local acorda:

1. Reforzar e seguir pondo en valor as medidas contidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero de Congreso e Senado co obxectivo de combater o terrorismo machista, o problema máis grave que sofre actualmente a sociedade española e galega, que ten o seu caldo de cultivo nunha cultura e educación profundamente antidemocrática e que parte da idea da superioridade do home sobre a muller.

2.– Manifestar a súa repulsa a todas as manifestacións da devandita violencia, o seu compromiso coas vítimas e declarar tolerancia cero cos maltratadores.

3. Expresar o seu rexeitamento a calquera posicionamento político que propugne a eliminación ou minoración das medidas de protección das mulleres fronte á violencia machista, así como o drama social e as consecuencias que ten para as vítimas.

4.– Neste sentido, rexeitar a adopción de calquera tipo de acordo, explícito ou implícito, con formacións que expoñen a supresión ou redución das medidas de protección das mulleres, dando así cobertura a políticas irresponsables que levan un altísimo risco de agravar o problema.

5.– No marco do reforzo das iniciativas para combater esta secuela, comprométese a impulsar a aplicación da Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e a Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, en coordinación con todos os poderes públicos.

6.- Declarar a cidade de Ferrol comprometida cas políticas de Igualdade, co feminismo e a protección irrenunciable das vítimas da violencia de xénero. Neste senso este Pleno comprométese a

a)Contar sempre cunha concellería de Muller con políticas de carácter transversal que sexa proactiva na consecución dunha sociedade igualitara de mulleres e homes

b)Incementar os recursos personais e materiais para a loita contra a violencia de xénero e a protección das vítimas, declarando prioritarios os servizos públicos que garantan as devanditas políticas ca blindaxe da Casa da Muller, o CIM, e a Casa de Acollida de Ferrol entre outros recursos

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.